Usługi

Przygotowywanie dokumentacji przedprojektowej.

Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych.

Kosztorysowanie robót budowlanych.

Kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów.

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

Sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

Ekspertyzy techniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Projektowanie i instalowanie odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych.

Sporządzanie Świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Projektowanie i instalowanie systemów alarmowych do ochrony ludzi i mienia.